INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2019-2020

INSCHRIJVINGSDATA

Van 13 tot 26 juni 2019:

tijdens de openingsuren van de secretariaten

zie openingsuren hier

Van 1 tot 5 juli 2019 en van

26 tot 30 augustus 2019 enkel te Sint-Agatha-Berchem:

maandag tot vrijdag van 14u tot 19u

Van 2 tot 30 september 2019:

tijdens de openingsuren van de secretariaten

zie openingsuren hier

VOORWAARDEN

Inschrijven aan de academie betekent instemmen met het academiereglement, klik hier

Vanaf 6 jaar (geboren in 2013) voor muziek

Vanaf 8 jaar (geboren in 2011) voor woord

Alvorens je een lesuur kan bespreken bij een leerkracht dien je eerst te zijn ingeschreven.
Een inschrijving is maar geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

JONGEREN

tot en met 17 jaar

72 EURO

per domein

48 EURO

verminderd tarief

voor tweede domein

of tweede kind

JONGEREN

68 EURO

per studierichting

46 EURO

verminderd tarief

voor tweede richting

of tweede kind

VOLWASSENEN

van 18 jaar (°2001)

tot 24 jaar (°1995)

137 EURO

per domein

VOLWASSENEN

vanaf 25 jaar (°1994)

319 EURO

per domein

137 EURO

met verminderd tarief

(zie onder)

HUUR 

INSTRUMENT 

40 EURO/JAAR

te regelen bij 

inschrijving

Betaling kan enkel met bankkaart.

Wij mogen geen opleidingscheques aanvaarden.

VERMINDERD TARIEF

Er wordt geen reductie gegeven zonder een attest of document geldig voor de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. 
Indien u nog niet over de juiste documenten beschikt, zal het volledig tarief worden aangerekend, het verschil wordt terugbetaald wanneer u de documenten voor 30 oktober 2019 binnenbrengt. Vanaf 1 november 2019 gebeuren er geen terugbetalingen meer.


Enkel volgende attesten worden aanvaard:

 

UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZEN

 

Voor een inwoner van het Vlaams gewest: 
een attest “Aanvraag van vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs” afgeleverd door VDAB of RVA waaruit blijkt dat hij/zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is of ermee gelijkgesteld in de maand september 2019.

Voor een inwoner van het Brussels gewest: 
een attest afgeleverd door RVA/ONEM waaruit blijkt dat hij/zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is of ermee gelijkgesteld in de maand september 2019.

LEEFLONERS

 

Een attest afgeleverd door het OCMW/CPAS geldig voor de maand september 2019.

 

ANDERSVALIDEN

 

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. 
Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Bij leerlingen die in een instelling zoals een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (MPI) verblijven, volstaat een verklaring van de directie van deze instelling als attest voor een korting.

Attesten van een kinderbijslagfonds of van "Famifed" (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor meer info raadpleegt u de website van de FOD sociale zekerheid over "erkenning van een handicap".

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van een wijziging van artikel 100quater van het onderwijsdecreet-II, genieten personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ook vermindering van het inschrijvingsgeld. Voor deze categorie aanvaardt de verificatiedienst een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.

Ook attesten van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van "vermindering van het verdienvermogen" tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (= met 66% vermindering van het verdienvermogen) zijn geldig.

Academie voor Muziek en Woord

SINT-AGATHA-BERCHEM

Koning Boudewijnplein 3

1082 Sint-Agatha-Berchem

02/465 16 05

academiesab@gmail.com

Openingsuren secretariaat

ma tot vrij van 14 tot 19u

za van 9 tot 13u